مشخصات عمومی

وضعیت تحصیلی

مدارک تحصیلی

افراد تحت تکفل

فرد تحت تکفل

وضعیت عمومی و جسمانی

در صورت منفی بودن پاسخ لطفا قسمت مورد نظر را خالی بگذارید

مدارکپس از انتخاب فایل حتما بر روی بارگذاری کلیک کنید در صورت داشتن بیشتر از یک فایل رزومه و نمونه کار لطفا فایل هارا به صورت زیپ شده ارسال کنید

سوابق شغلی

سوابق شغلیمشخصات 2 نفر از بستگان و آشنایان خود را به عنوان معرف و تماس در مواقع اضطراری درج نمایید.

نفر اول:نفر دوم:شغل مورد درخواست
SFKSteels 2023 ©

تمام حقوق این وبسایت متعلق به شرکت فولاد کاوه تیکمه داش می باشد.